p55

اسپری رنگ گلبانگ

اسپری رنگ

p55 p222

اسپری رنگ گلبانگ

SPRAY PAINT
Golbang

اسپری رنگ شرکت تهران نورآرا بنام تجاری گلبانگ ساخته شده بر پایه رزین الکید بصورت هوا خشک تولید میگردد و در تهیه آن از بهترین مواد اولیه استفاده گردیده است که روی کلیه سطوح فلزی،پلاستیکی، چوبی و برای کارهای خانگی، صنعتی و علامت گذاری استفاده میشود و دارای حداکثر پوشش و براقیت و بهترین زمان خشک شدن میباشد.
تمامی مراحل تولید کالا از نظر کیفی در آزمایشگاه کنترل کیفیت توسط کارشناسان شرکت کنترل و تایید می گردد.

تهران نــورآرا

تولید کننده انواع اسپری های صنعتی و بهداشتی

p44

اسپری رنگ نقش آرا

اسپری رنگ

p44 p444

اسپری رنگ نقش آرا

SPRAY PAINT
Naghsh Arar

اسپری رنگ شرکت تهران نورآرا بنام تجاری نقش آرا ساخته شده بر پایه رزین الکید بصورت هوا خشک تولید میگردد و در تهیه آن از بهترین مواد اولیه استفاده گردیده است که روی کلیه سطوح فلزی،پلاستیکی، چوبی و برای کارهای خانگی، صنعتی و علامت گذاری استفاده میشود و دارای حداکثر پوشش و براقیت و بهترین زمان خشک شدن میباشد.
تمامی مراحل تولید کالا از نظر کیفی در آزمایشگاه کنترل کیفیت توسط کارشناسان شرکت کنترل و تایید می گردد.

p3333333

اسپری رنگ نورآرا

اسپری رنگ

p3333333 p33333

اسپری رنگ نورآرا

SPRAY PAINT
NOORARA

اسپری رنگ شرکت تهران نورآرا بنام تجاری نورآرا ساخته شده بر پایه رزین الکید بصورت هوا خشک تولید میگردد و در تهیه آن از بهترین مواد اولیه استفاده گردیده است که روی کلیه سطوح فلزی،پلاستیکی، چوبی و برای کارهای خانگی، صنعتی و علامت گذاری استفاده میشود و دارای حداکثر پوشش و براقیت و بهترین زمان خشک شدن میباشد.

تمامی مراحل تولید کالا از نظر کیفی در آزمایشگاه کنترل کیفیت توسط کارشناسان شرکت کنترل و تایید می گردد.